1. GLOSARI

1.1 App o l'aplicació

Es refereix a SPRO.

1.2 Serveis de Mobilitat de B:SM i/o AMB

Indiquen els serveis associats a la distribució urbana de mercaderies i Zona Bus Barcelona accessibles des de l'aplicació SPRO, que són prestats per Barcelona de Serveis Municipals, SA i/o Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració entre AMB, AMB Informació, l'Ajuntament de Barcelona i B:SM, per la Plataforma Metropolitana de l'Aparcament. Aquests serveis són els següents: DUM, Zona Bus Barcelona.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Barcelona de Serveis Municipals, SA (en endavant, "B:SM") és el proveïdor de l'aplicació mòbil anomenada SPRO (en endavant, l'aplicació), amb CIF A-08765919.
Aquestes condicions d'ús regulen les normes d'ús de l'aplicació mòbil per a l'àrea de distribució urbana de mercaderies i Zona Bus Barcelona (en endavant, "SPRO" o "Servei") en la mesura que B:SM és el proveïdor de l'aplicació mòbil esmentada. En concret, es regulen els aspectes operatius de l'aplicació derivats de la utilització de l'aplicació per a telèfons mòbils intel·ligents smartphones, es descriuen les característiques del servei i les condicions d’ús que regulen l'aplicació:

Estructura de funcionament del servei 

1.    Accés a l'aplicació
2.    Registre a l’aplicació
2.1.  Alta a l'aplicació
2.2.  Ús dels serveis de mobilitat Zona Bus de B:SM
3.    Ús de l'aplicació mòbil
4.    Preus i tarifes
5.    Suspensió
6.    Localització
7.    Drets de propietat intel·lectual

2.1 Accés a l'aplicació

 • L'aplicació requereix l'ús de telèfons intel·ligents compatibles, la instal·lació de l'aplicació mòbil i l'accés a internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les quals B:SM no és responsable i revesteix de plena indemnitat). Algunes de les funcionalitats de l'aplicació no poden ser utilitzades en zones sense cobertura mòbil i/o quan no estiguin activats els serveis de dades del telèfon. En aquest cas, la persona usuària declara conèixer i acceptar que la utilització de l'aplicació no estarà del tot completa, ja que no es podran rebre els avisos enviats al terminal o connectar a l'api proporcionat pels serveis web o a altres serveis. B:SM no és responsable, en cap cas, dels problemes ocasionats per l'eliminació o la desactivació de l'accés a algun dels serveis.
 • L'ús adequat de l'aplicació pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de programari, per la qual cosa la persona usuària haurà d'instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'aplicació mòbil.
 • Per descarregar i instal·lar l'aplicació SPRO i per consultar els diferents serveis de mobilitat, no serà necessari registrar-se a SPRO.
 • No obstant això, per poder accedir al servei, és imprescindible DONAR-SE D'ALTA i OBRIR UN COMPTE DEL SERVEI.
 • En descarregar-se l'aplicació, la persona usuària haurà d'acceptar, de manera explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat.
 • Els serveis de SPRO es dirigeixen a qualsevol persona major d'edat i la persona usuària és responsable de complir els requeriments per a l'ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús que la persona usuària faci dels serveis està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui aplicable.
 • En descarregar-se i utilitzar l'aplicació SPRO, la persona usuària manifesta i garanteix que té prou capacitat per subscriure aquest acord.
 • SPRO podrà recopilar certa informació de manera automàtica, que inclou, entre d'altres, la classe de dispositiu que utilitza, l'ID dels seus dispositius mòbils, el sistema operatiu, el tipus de navegador d'internet que fa servir i informacions sobre l'ús que fa del Servei. L'aplicació recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil (consulteu l'apartat 2.6 Localització).
 • La persona usuària pot desinstal·lar l'aplicació en qualsevol moment, d'acord amb el procediment que preveu el sistema operatiu del seu dispositiu.

2.2 Registre en l'aplicació

2.2.1 Alta a l'aplicació

 • Per donar-se d'alta a l'aplicació SPRO com a persona usuària, s’han de proporcionar totes les dades de contacte que se sol·licitin, incloent-hi la identificació personal (NIF) o social (CIF), el nom complet i, si escau, la raó social, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, i un número de telèfon mòbil.
 • Així mateix s’haurà d'activar el compte accedint a la pàgina de confirmació que apareixerà enllaçada al correu electrònic que B:SM li enviarà a l'adreça electrònica facilitada durant el procediment d'alta. Si la persona usuària no accedeix a aquest enllaç, el seu compte no s'activarà, ja que no es podrà verificar l'adreça electrònica proporcionada i aquesta serà considerarà com a incorrecta.
 • La persona propietària del compte pot triar entre dos tipus de registre: (i) compte personal, (ii) compte d'empreses. El compte personal permet fer estacionaments i pagament de serveis de mobilitat zona bus amb un únic vehicle alhora. El compte d'empreses permet que diversos usuaris puguin fer estacionaments i pagar serveis de mobilitat amb la mateixa targeta bancaria. Això no obstant, cada persona usuària només pot estacionar un vehicle alhora.
 • La persona usuària administradora d'un compte d'empreses és la responsable d'introduir l'adreça de correu electrònic i de modificar o eliminar les dades identificadores (nom o àlies) i les restriccions (vehicles, condicions d'estacionament, etcètera) de les persones usuàries mòbils, que podran pagar els serveis de mobilitat de la zona bus amb càrrec a un mateix compte d’empresa.
 • La persona usuària administradora del compte d'empreses pot utilitzar la zona usuari al lloc web per crear usuaris mòbils addicionals al seu compte d'empreses, segons el procediment que es detalla a continuació: La persona usuària administradora ha de facilitar a B:SM l'adreça electrònica dels usuaris potencials, de manera que B:SM enviarà a les persones usuàries potencials un enllaç mitjançant el qual l'usuari haurà de donar-se d'alta a l'aplicació facilitant el seu NIF i contrasenya i acceptant les condicions d'ús del servei i la política de privacitat.

2.2.2 Ús dels serveis de mobilitat Zona Bus de B:SM 

 • Per poder fer ús dels serveis de mobilitat, cal activar-los individualment i, en cadascun dels casos, es demanaran les dades necessàries per poder activar el servei (quan no se'n disposi).
 • En els casos dels serveis de mobilitat Zona Bus que requereixin les dades del vehicle, la persona usuària haurà de facilitar la matrícula del vehicle que vulgui registrar.
 • Pel que fa als serveis de mobilitat que necessitin disposar de les dades de pagament, la persona usuària haurà de proporcionar una targeta bancària, que es validarà a temps real. Per enregistrar la targeta de pagament associada al compte, se segueix un procediment segur de verificació que permet identificar-la (número, nom, venciment, CVV).
 • L’aplicació admet una única targeta bancària enregistrada per compte (tant si és un compte personal com d'empresa), de la qual sigui titular autoritzat una persona física (particulars o autònoms) o jurídica (societats, associacions...).
 • La persona propietària del compte pot modificar la targeta bancària enregistrada quan ho consideri convenient, mitjançant la mateixa aplicació o bé a través de la seva zona d’usuari de la pàgina web www.areaverda.cat/es/spro. Cada cop que es registri un canvi, B:SM iniciarà el procés de verificació establert en els punts anteriors. 
 • La persona propietària del compte s’obliga a donar informació fidedigna i a notificar qualsevol canvi en les dades personals, de pagament o de contacte del seu compte.
 • En cas de pèrdua o robatori de la targeta bancària, la persona propietària ha de notificar immediatament la baixa de la targeta a la seva entitat bancària, fet que evitarà que la passarel·la de pagament de l’aplicació pugui fer nous càrrecs a la targeta que s'hagi perdut o hagi estat robada, i degudament notificada.

2.3 Ús de l'Aplicació mòbil

 • Per utilitzar el Servei, les persones usuàries del sistema han de descarregar i configurar l'aplicació mòbil i iniciar sessió amb les seves dades d'accés.
 • L'aplicació SPRO és operativa sense iniciar sessió, però amb funcionalitats limitades.
 • Les funcionalitats disponibles sense iniciar sessió són: visualització de la ubicació de les diferents zones d'estacionament, així com informació d'aquestes, navegació pel mapa i previsió de places lliures d'estacionament regulat DUM.
 • Les funcionalitats que requereixen haver iniciat sessió són les següents: inici d'estacionament, gestió de vehicles, notificacions, etcètera.
 • La persona usuària pot configurar la recepció de notificacions i avisos relacionats amb l'estacionament en curs mitjançant l'aplicació mòbil.
 • És possible que les persones usuàries mòbils no rebin aquests avisos, tot i estar configurats, per causes no imputables a B:SM (com ara, per falta de connectivitat, bateria baixa, etcètera).
 • La persona usuària del Servei pot obtenir un tiquet digital mitjançant l'aplicació mòbil, amb prèvia descàrrega i configuració de la mateixa aplicació en un dispositiu compatible.
 • La persona usuària del Servei només pot obtenir tiquets digitals vàlids d'estacionament a les zones DUM i Zones Bus Barcelona per als vehicles que, segons l'Ordenança fiscal 3.12 vigent, estan autoritzats a fer ús d'aquestes places. Amb aquesta finalitat, B:SM té accés a les dades dels vehicles autoritzats com a encarregat del tractament a fi i efecte de comprovar els vehicles autoritzats per a l'estacionament de les places d'aparcament referides.
 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l'aplicació mòbil són totalment gratuïts i es poden fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, després de notificar-ho, i ofereix la possibilitat a la persona usuària d'acceptar-les o rebutjar-les. En qualsevol cas, serà necessari que la persona usuària accepti les noves condicions d'ús per continuar utilitzant el Servei.

2.4 Preus i tarifes

2.4.1 Aplicació SPRO

 • La descàrrega, registre, ús i manteniment de l'aplicació mòbil són totalment gratuïts i es poden fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles amb aquesta. B:SM es reserva la possibilitat, amb prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.

2.4.2 Serveis de mobilitat Zona Bus de B:SM

 • La contractació per part de la persona usuària dels serveis de mobilitat Zona Bus prestats per B:SM a través de SPRO està subjecta al pagament a B:SM dels serveis contractats. Les tarifes dels serveis de mobilitat de B:SM es publiquen de manera clara a l’aplicació SPRO.

2.5 Suspensió

 • L'ús indegut, incorrecte o inapropiat de l'aplicació o el falsejament de les dades pot comportar que es bloquegi, de manera temporal o definitiva, l'ús de l'aplicació.
 • En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, la persona usuària administradora del compte ha de notificar-ho al seu operador de telefonia.
 • En qualsevol cas, la persona usuària pot operar des d’un altre terminal.

2.6 Localització

 • L'usuari accepta que l'aplicació SPRO recopila informació sobre la ubicació del seu dispositiu mòbil, i que, per funcionar, requereix que el seu dispositiu mòbil estigui encès, activat i amb cobertura.
 • Les dades de localització seran tractades per B:SM de manera anònima amb la finalitat de millorar els seus serveis o per fins relacionats amb la mobilitat.
 • La persona usuària pot revocar en qualsevol moment el consentiment de l'activació del servei de localització mitjançant l'opció corresponent del seu dispositiu.
 • En el cas de revocar el consentiment de l'activació del servei de localització, la utilització de l'aplicació serà incompleta, ja que alguns serveis no funcionaran.
   

2.7 Drets de propietat intel·lectual

 • L'aplicació SPRO pertany a Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb CIF A-08765919 i domicili social a Barcelona, C/ Calàbria, 66, 08015 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 34702, foli 138, full B-108.458. És una empresa pública participada íntegrament per l'Ajuntament de Barcelona que té per objecte la gestió de diversos serveis a la mobilitat.

 

3. NORMES I CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI SPRO

La persona usuària del Servei ha d’acceptar aquestes normes i condicions prèviament a donar-s'hi d'alta.
Les condicions d'ús genèriques d’aquesta aplicació estan protegides per la normativa legal vigent: Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu del Consell; Llei 29/2010, de 3 d’agost, sobre l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; i Reial decret legislatiu 1/1996 , de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 
Per a les controvèrsies que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d'aquestes normes i condicions d’ús són competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur. 

 

4. DRETS I DEURES GENERALS DE LA PERSONA USUÀRIA

La persona usuària s'obliga a utilitzar correctament els recursos i la informació a la qual tindrà accés, i a destinar-ho únicament per a la prestació o bé l'obtenció del servei. Així mateix, autoritza la utilització de les seves dades per a les finalitats del servei i en els termes que s'indicaran més endavant. La persona usuària ha de comunicar a B:SM qualsevol incidència relacionada amb el programari o amb el funcionament del servei.
L'alta atorga la condició de persona usuària sense limitació temporal. No obstant això, tant la persona usuària com B:SM poden posar fi a la seva relació en qualsevol moment, després de comunicar-ho a l'altra part. B:SM pot donar de baixa a la persona usuària en el cas que constati que ha incomplert aquestes normes i condicions d'ús. B:SM es reserva el dret de deixar de prestar el servei notificant-ho a la persona usuària amb prou antelació per no crear-li cap perjudici. Ni B:SM ni altres entitats o institucions promotores del servei, o amb les quals s’hagi signat un conveni per a la implantació, tenen cap responsabilitat en cas d’accident, conflicte entre persones usuàries o incompliment per part de qualsevol persona usuària seguint la normativa vigent. Correspon exclusivament a cada persona usuària assumir les responsabilitats i, si s’esdevé el cas, les sancions o les compensacions a tercers que siguin conseqüència d’una conducta contrària a aquestes condicions d’ús o a la normativa vigent.
 

4.1. Condicions generals dels serveis

Els serveis de SPRO es dirigeixen a qualsevol persona major d'edat i la persona usuària és responsable de complir els requeriments per a l'ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús que la persona usuària faci dels serveis de mobilitat està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui aplicable.

4.1.2 Condicions de pagament

 • La persona usuària administradora ha de fer els pagaments del Servei mitjançant la targeta bancària enregistrada.
 • La modificació de la targeta associada al compte requereix que no hi hagi operacions obertes o pendents de cobrar.
 • La persona usuària pot consultar informació detallada de totes les operacions pagades amb el seu compte i filtrar-les segons diversos criteris de selecció i ordenació: períodes, vehicles...
 • En tots els serveis de pagament, en el moment d’introduir les dades d’una targeta bancària, B:SM farà, a tall de comprovació de l’estat operatiu de la targeta, un càrrec per un import inferior a 0,05 euros, que es retornarà a la persona usuària al cap de pocs minuts. Si es comprova que la targeta no està operativa, no s’iniciarà el servei.
 • En tots els serveis de pagament, en el moment d’iniciar una operació, B:SM farà una preautorització de 20 euros per poder garantir un pagament mínim de l’operació.

4.2. Condicions d'ús específiques de cada servei de mobilitat

4.2.1 Condicions d'ús DUM

Els serveis de SPRO es dirigeixen a qualsevol persona major d'edat i la persona usuària és responsable de complir els requeriments per a l'ús dels serveis de mobilitat proporcionats. Qualsevol ús que la persona usuària faci dels serveis de mobilitat està subjecte al compliment de la normativa vigent que li sigui aplicable.

4.2.1.1 Condicions d'estacionament DUM

 • Per començar a utilitzar el Servei, la persona usuària s'ha de situar al costat del vehicle i sol·licitar l'inici de l'estacionament. Després ha d'indicar la matrícula del vehicle i el codi de la zona on vol estacionar, que el trobarà al senyal vertical.
 • El temps d'estacionament es calcula amb el mode start/stop, de manera que la persona usuària ha d'indicar tant el moment d'arribada com el moment de sortida de la plaça d'estacionament mitjançant l'aplicació mòbil.
 • La persona usuària mòbil només pot tenir una operació d'estacionament simultània. No es permet que una mateixa persona usuària tingui dues operacions d'estacionament simultànies, encara que sigui per a vehicles o places diferents.
 • Tot i que l'aplicació mòbil assisteix la persona usuària a l'hora de seleccionar les condicions d'estacionament de la zona, la persona usuària és la responsable última de les condicions d'estacionament indicades en la seva petició d'estacionament: codi de zona, condicions horàries, temps màxim, etcètera.
 • Qualsevol error comès per la persona usuària en les condicions de l'operació d'estacionament que indiqui pot donar lloc a les sancions que estableix la legislació vigent.
 • El tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per la persona usuària del Servei. L'ús de l'estacionament un cop ha vençut aquest temps previst o quan s'ha excedit el temps màxim permès pot ser sancionat. No es permet la concatenació d'estacionaments dins d'un mateix codi de zona.
 • B:SM pot rebutjar una petició d'estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, s'indicaran a la persona usuària mòbil. A manera d'exemple, per condicions d'estacionament, per fora de servei, etcètera.
 • La persona usuària és responsable de verificar si la seva petició d'estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada, la persona usuària rebrà un avís al terminal. La confirmació de l'acceptació de la petició es visualitzarà perquè a l'aplicació començarà el còmput del temps d'estacionament.
 • La impossibilitat de veure informació o de rebre avisos sobre el tiquet digital en curs a l'aplicació mòbil no eximeix de les obligacions envers la plaça d'estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a B:SM i/o AMB, adduïble al mateix dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etcètera) o bé als canals o operadors de telecomunicació.
 • En el mode start/stop, per aturar el temps de l'estacionament en curs, la persona usuària s'ha de situar al costat de la plaça on té el vehicle i amb l'aplicació mòbil ha d'enviar una petició de fi d'estacionament de l'operació en curs.
 • La persona usuària és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb prou bateria el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d'estacionament que ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot passés això, la persona usuària pot utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l'aplicació mòbil, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l'estacionament de l'operació en curs.
 • La persona usuària rebrà un tiquet al mòbil en el qual s'indicarà l'hora d'inici i l'hora de finalització de l'estacionament i el codi de zona.
 • En cas de pèrdua o robatori del telèfon mòbil, la persona usuària administradora del compte ha de notificar-ho al seu operador de telefonia i seguir operant des d'un altre terminal.

4.2.2 Condicions d'ús d'estacionament Zona Bus

Barcelona de Serveis Municipals, SA és el proveïdor del servei d’estacionament Zona Bus per al pagament de l’estacionament del vehicle a les àrees habilitades de Barcelona.
Seguidament es descriuen les condicions que regulen el Servei i que s’estructuren en els punts següents:

1. Accés al Servei
2. Activació del Servei
3. Ús de l’aplicació mòbil
4. Preus i tarifes
5. Condicions d’estacionament del Servei
6. Condicions d'anul·lació de denúncia del tiquet digital

4.2.2.1 Accés al Servei

 • L’accés al Servei es fa a través de telèfons mòbils intel·ligents que disposin d’una connexió de dades a internet i sistema GPS i es presta de manera gratuïta. 
 • El Servei permet a l’usuari pagar les tarifes d’estacionament o parada del vehicle a les àrees habilitades a Barcelona pel temps efectiu d’estacionament mitjançant el denominat mètode start/stop o per pagament únic per servei quan ho requereixi, en tots els casos sense necessitat de desplaçar-se als parquímetres per pagar físicament. 

4.2.2.2 Activació del Servei

 • Si es tracta d’una activació feta per una persona física, només es permet pagar els estacionaments d’un únic vehicle alhora. Si l’activació la fa una persona jurídica, es permet fer diversos pagaments alhora i amb càrrec a un mateix compte. No obstant això, la identificació per persona usuària només permet l’estacionament d’un vehicle alhora.

4.2.2.3 Ús de l'aplicació mòbil

 • Els drets i deures del tiquet digital (sense paper) mitjançant l’aplicació mòbil són els mateixos que s’obtenen en el parquímetre. El comprovant del tiquet és l’start i/o l'stop. 
 • Això no obstant, B:SM es reserva la possibilitat de sol·licitar en el futur una identificació visible en el vehicle; en aquest cas la persona usuària es compromet a obtenir aquest distintiu i a posar-lo al lloc que s’indicarà amb aquesta finalitat.
 • La persona usuària del Servei només pot obtenir i pagar tiquets digitals vàlids per estacionar en places d’estacionament regulat de Zona Bus Barcelona. Tanmateix, B:SM es reserva l’opció d’ampliar l’àmbit d’aplicació del tiquet d’estacionament digital accessible mitjançant l’app, en aquest cas B:SM i/o AMB notificarà a les persones usuàries el nou àmbit d’aplicació.
 • El localitzador GPS del dispositiu ha d’estar activat en les operacions destart/stop.

4.2.2.4 Preus i tarifes

 • La persona usuària administradora ha de satisfer el preu de l’estacionament segons les tarifes vigents regulades en les ordenances de l’Ajuntament, corresponents per a cada zona d’estacionament regulat, en funció del temps d’ús efectiu de la plaça o per preu del servei unitari.

4.2.2.5 Condicions d'estacionament del Servei

 • Per iniciar l’ús del Servei, la persona usuària s’ha de situar al costat del vehicle i sol·licitar l’inici de l’estacionament. En el moment d’iniciar el servei d’estacionament, l’aplicació fa ús del localitzador GPS. Si aquest està desactivat, la persona usuària no podrà iniciar l’operació. Després cal indicar el tipus de plaça i el vehicle.
 • El temps d'estacionament es calcula amb el mode start/stop, de manera que la persona usuària ha d'indicar tant el moment d'arribada com el moment de sortida de la plaça d'estacionament mitjançant l’aplicació. Per tant, en el moment de l’operació stop, també cal tenir activat el localitzador GPS.
 • Una persona usuària mòbil només pot tenir una operació d’estacionament simultània. No es permet que una mateixa persona usuària tingui dues operacions d’estacionament simultànies, encara que sigui per a vehicles o places diferents.
 • Tot i que l'aplicació assisteix la persona usuària a l'hora de seleccionar les condicions d'estacionament del tram, la persona usuària és la responsable última de les condicions d'estacionament indicades en la seva petició d'estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etcètera.
 • Qualsevol error comés per la persona usuària en les condicions de l'operació d'estacionament que indiqui pot donar lloc a les sancions que estableix la legislació vigent. El tiquet digital equival a tots els efectes a l’emissió d’un tiquet físic en relació amb la possibilitat d’acreditar l’autorització per ocupar la plaça d’estacionament.
 •  El tiquet digital no eximeix del compliment de les limitacions horàries de la plaça ocupada per la persona usuària del Servei. L'ús de l'estacionament un cop ha vençut aquest temps previst o quan s'ha excedit el temps màxim permès pot ser sancionat de manera equivalent al que passa amb els tiquets obtinguts als parquímetres.
 • B:SM pot rebutjar una petició d'estacionament per diverses raons que, en qualsevol cas, s'indicaran a la persona usuària mòbil. A manera d’exemple, una petició es pot rebutjar per restriccions del compte, per condicions d’estacionament, per condicions de pagament, per fora de servei.
 • L’acceptació de la petició d’estacionament està subjecta a la preautorització bancària per un import de 0,05 euros. En cas contrari, la petició d’estacionament serà denegada i s’informarà l’usuari.
 • La persona usuària és responsable de verificar si la seva petició d’estacionament ha estat acceptada o rebutjada. En el cas que la petició sigui rebutjada, la persona usuària rebrà un avís al terminal. La confirmació de l'acceptació de la petició es visualitzarà perquè a l'aplicació començarà el còmput del temps d’estacionament.
 • En el mode start/stop, per aturar el temps de l'estacionament en curs, la persona usuària s'ha de situar al costat de la plaça on té el vehicle i amb l'aplicació ha d'enviar una petició de fi d'estacionament de l'operació en curs.
 • La persona usuària és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb prou bateria el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d'estacionament que ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot passés això, la persona usuària pot utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l'aplicació mòbil, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l'estacionament de l’operació en curs.
 • B:SM no es fa responsable del temps d’estacionament addicional que la persona usuària hagi hagut de pagar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al mateix Servei. Entre altres causes, totes les relacionades amb el mateix dispositiu (sense bateria, avaria, etcètera) o amb el canal de comunicació internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etcètera).
 • Si la persona usuària no notifica la fi d’un tiquet d’estacionament obert en mode start/stop, aquest es tancarà automàticament un cop superat el temps màxim permès i es cobrarà l'import corresponent al compte personal o d’empresa al qual pertany la persona usuària.
 • La persona usuària rebrà un tiquet al mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici, l’hora de finalització, la tarifa i l’horari de regulació de l’estacionament.

4.2.2.6 Condicions d'anul·lació de denúncia del tiquet digital de Barcelona

 • Aquesta funcionalitat només està disponible per anul·lar els avisos de denúncies pel fet d'ultrapassar els límits horaris de Zona Bus Barcelona.
 • La denúncia només pot ser anul·lada dins del termini establert.
 • Si un vehicle no disposa de tiquet, no es permet fer l’anul·lació.
 • B:SM ofereix a la persona usuària del Servei, la possibilitat d'anul·lar la denúncia del seu vehicle a la ciutat de Barcelona un cop comprovades les condicions i els terminis legalment vigents per a l'anul·lació. L’anul·lació es pot fer a través de l’aplicació.
 • Com a persona usuària administradora es pot configurar si una persona usuària mòbil del seu compte pot anul·lar o no denúncies amb càrrec al compte facilitat. 
 • L’aplicació permet anul·lar avisos de denúncies relacionats amb tiquets digitals i també tiquets físics.
 • A més a més, i en qualsevol circumstància, la persona usuària del Servei també es pot dirigir a un parquímetre per pagar i anul·lar una denúncia relacionada amb un estacionament fet mitjançant el Servei.
 • D’acord amb la legislació vigent, la persona denunciada és el titular del vehicle i no pas la persona usuària del Servei que hagi estacionat el vehicle utilitzant l’aplicació.

4.2.3 Tractament de dades

B:SM es compromet a tractar les dades personals de la persona usuària, entre les quals les de geolocalització, exclusivament per als objectius del Servei. Amb la lectura i l'acceptació d’aquest document, la persona usuària obté informació sobre el tractament de les seves dades, dona el consentiment perquè es porti a terme aquest tractament i admet que per fer possible el Servei és necessari utilitzar les seves dades, si bé només les imprescindibles. La persona usuària autoritza aquest tractament i declara que està informada que en qualsevol moment pot accedir a les seves dades, modificar-les, oposar-se al tractament o cancel·lar-les adreçant-se a B:SM per qualsevol mitjà. La persona usuària declara que les dades que proporciona són correctes, exactes i actuals i es compromet a actualitzar-les quan sigui necessari.

 

5. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

 • B:SM es reserva la possibilitat de revisar i modificar aquestes condicions legals en qualsevol moment. La persona usuària està subjecta a les polítiques i condicions vigents en el moment que utilitzi el Servei, llevat que per llei o decisió de l'organisme competent s'indiqui el contrari. Qualsevol modificació d'aquestes condicions d'ús ha de ser notificada a la persona usuària i, en tot cas, és necessari que l'accepti per continuar utilitzant el Servei.

 

6. PROCEDIMENT PER A SUGGERIMENTS, CONSULTES I RECLAMACIONS

 • Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, la persona usuària es pot dirigir a l'apartat de suport tècnic de l'aplicació mòbil o a l'apartat de contacte del web www.areaverda.cat/es/spro.